STATUT SPÓŁKI

 • jednolity tekst wprowadzony uchwałą Nr 5/2019 WZD z dnia 26 kwietnia 2019 r.
 • Pierwszy tekst statutu uchwalono dnia 18.12.1984r.

Statut Spółki Wodno - Ściekowej Jezioro Białe - Glinki z/s w Orchówku

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

 • 1. Spółka nosi nazwę: Spółka Wodno - Ściekowa "Jezioro Białe-Glinki" zwana dalej "spółką".
 • 2. Siedzibą spółki jest miejscowość Orchówek w gminie Włodawa.
 • 3. Terenem działania spółki jest obszar miejscowości Okuninka i Orchówekw gminie Włodawa, wyznaczony przez instalowane urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, wykonywane i eksploatowane przez spółkę.

 • 4. Czas trwania Spółki jest nieokreślony.

§ 2

 • 1. Spółka działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017r. -Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
 • 2. Dla obsługi działalności statutowej oraz działalności, o której mowa w §3 pkt 3 spółka tworzy bioro.
 • 3. Działalność biura spółki, zakres uprawnień i obowiązków jego dyrektora oraz pracowników, określa regulamin pracy uchwalony przez zarząd spółki.
  • Rozdział II
   Cel działania spółki
   oraz sposób i środki służące do osiągnięcia tego celu

  • Celem działania spółki jest:
   • 1) zapewnienie członkom spólki wody, w tym uzdatnianie i dostarczanie wody,
   • 2) ochrona wód przed zanieczyszczeniem, w tym odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
   • 3) prowadzenie działalności umożliwiającej osiągnięcie zysku netto z przeznaczeniem na cel, o którym mowa w pkt 1 i 2, w szczególności świadczenie usług dla osób niebędących czonkami spółki.

   §4

  • Spółka osiąga swoje cele poprzez:
   • 1) wykonywanie ujęć wody z siecią wodociągową i kanalizacyjną,
   • 2) utrzymywanie oraz eksploatacja urządzeń określonych w pkt 1,
   • 3) wykonywania robót budowlanych i remontowych sieci z urządzeniami, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem

   §5

  • 1. Do osiągnięcia celu spółki służą:
   • 1) składki czlonków oraz należności za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
   • 2) wpływy z majątku i opłaty za świadczone usługi,
   • 3) dotacje, darowizny i wpływy z innych źródeł,
   • 4) świadczenia osób niebędących czlonkami spółki ustalone na podstawie umowy cywilnoprawnej lub w drodze decyji starosty włodawskiego,
   • 5) nieodpłatne przekazanie spółce prawa do korzystania z wybudowanych urządzeń wodno-kanalizacyjnych przez członków i osób niebędących jej członkami,
   • 6) zyski netto z działalności spółki, o której mowa w §3 pkt 3,
   • 7) pomoc udzielana przez państwo i jednostki samorządu terytorialnego - dotacje celowe,
  • 2. Spółka może osiagać cele poprzez odpłatne przekazanie lub wydzierżawienie wybudowanych i ekploatowanych urzadzeń innym podmiotom
  • Rozdział III
   Zasady ustalania wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń

  • § 6

  • 1. Składki pieniężne i inne świadczenia członków spółki, ustalane są w wysokości niezbędnej dla wykonania planowanych zadań spółki.
  • 2. Wysokość składek i innych świadczeń powinna być proporcjonalna do korzyści odnoszonych przez członków, w związku z działalnością spółki.
  • 3. Miarą korzyści, o których mowa w ust. 2 jest powierzchnia nieruchomości gruntowych, zwanych dalej działkami, położonych w obszarze objętym działalnością spółki, wyrażona w hektarach, z uwzględnieniem celu przeznaczenia tych działek.
  • 4. Wysokość składek i innych świadczeń członków ustala walne zgromadzenie delegatów na podstawie uchwalonego rocznego planu finansowego.
 • § 7
  • 1. Za podstawę ustalenia wysokości składki przyjmuje się koszt inwestycji z uwzględnieniem dotacji oraz
   • 1) całkowitą powierzchnię działki wykorzystywaną na działalność gospodarczą, lub
   • 2) powierzchnię działki do 300m2 wykorzystywaną dla celów rekreacji, a w przypadku współwłasności powierzchnię działki do 300m2, wykorzystywaną dla celów rekreacji, przypadająca w udziale każdemu współwłaścicielowi.
  • 2. O wysokości składek i terminie ich opłacania oraz o rodzaju, wartości i sposobie wykonania innych świadczeń zawiadamia się pisemnie członków spółki.
  • 3. Przekazywane przez członków spółki składki na realizację inwestycji stanowią fundusz zapasowy spółki, nie podlegający zwrotowi w
  • przypadku wystąpienia lub wykluczenia członka ze spółki.

   Rozdział IV
   Zasady ustalania należności za dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

   I. Należności za dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w przypadku prowadzenia działalności umożliwiającej osiągnięcie zysku netto.

  • § 8

  • 1. Należności za dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oraz inne usługi i czynności dla osób niebędących członkami spółki ustala się w oparciu o:
   • 1) przewidywane koszty bezpośrednie działalności operacyjnej podstawowej,
   • 2) przewidywane koszty pośrednie ogólnozakładowe w części związanej z działalnością eksploatacyjną,
   • 3) koszty obsługi kredytów i pożyczek,
   • 4) narzut i wysokość zysku od kosztów, o których mowa w pkt 1 i 2 ustala walne zgromadzenie delegatów.
  • 2. Należności za dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oraz inne usługi i czynności dla osób niebędących członkami spółki, które ponoszą świadczenia pieniężne łącznie za sieci główne i rozdzielcze na podstawie umów cywilno-prawnych lub decyzji starosty, ustala się w oparciu o przewidywane koszty, o których mowa w §9 oraz dodatkowo narzut zysku od tych kosztów.
  • 3. Należności za dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oraz inne usługi i czynności dla osób niebędących członkami spółki, którzy nabyli działki z uregulowanymi uprzednio składkami lub świadczeniami łącznie za sieci główne i rodzielcze, ustala się w oparciu o przewidywane koszty, o których mowa w §9 oraz dodatkowo narzut zysku od tych kosztów.
  • 4. Należności za dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oraz inne usługi i czynności dla osób niebędących członkami spółki, dla których miejscem zamieszkania jest miejscowość Okuninka lub Orchówek a którym, Gmina Włodawa opłaciła składkę członkowską, ustala się w oparciu o przewidywane koszty, o których mowa w §9.


  • II. Należności za dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dla członków.
  • § 9

  • Należności za dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie scieków oraz innych opłat za usługi i czynności dla członków, ustala się w oparciu o przewidywane wydatki uwzględniając w kalkulacji:
   • 1)koszty bezpośrednie działalności operacyjnej podstawowej, z wyłączeniem amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
   • 2)koszty pośrednie ogólnozakładowe w części związanej z działalnością eksploatacyjną, z wyłączeniem amortyzacji środków trwałych
   • oraz wartości niematerialnych i prawnych,
   • 3) koszty obsługi kredytów i pożyczek,
   • 4) planowana rzeczowa wielkość sprzedaży usług,
   • 5) do kalkulacji ceny wody i scieków członkom spółki uwzględnia się;
    • a) 50% amortyzacji środków trwałych w przypadku pobranej wody wg wskazań podlicznika,
    • b) 100% amortyzacji w przypadku bezumownego poboru wody i odprowadzanych ścieków.
   • pkt 5) - należy przyjąć dwuwariantowo, w przypadku tendencji zrównania ceny wody bezpowronie zużytej z ceną wody bytowej należy zapis punktu 5 a) usunać.


   III. Postanowienia nie uregulowane w I i II.
  • § 10

  • Spółka nalicza za cały rok rozliczeniowy opłatę abonamentową, za utrzymanie w gotowosci do świadczenia usług, urządzeń wodociągowych
  • i kanalizacyjnych oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza i roliczenia należności za ilość dosarczonej wody z uwzględnieniem wielkości wodomierza.
  • § 11

  • 1.Za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków ustala się należności wg odrębnej kalkulacji kosztów przyjmując za podstawę zasady
  • określone w §8 i §9.
  • 2. Należności za usługi o których mowa w ust. 1 naliczane sa wg cen umownych oraz odpowiadajacych im ilości świadczonych usług na
  • podstawie wskazań sieciowego urządzenia pomiarowego.
  • 3. Za bezumowny pobór wody oraz nielegalne odprowadzanie ścieków, za okres udowodnionego nielegalnego korzystania z usług spółki ustala się
  • opłate umowną w wysokości trzykrotności cen ustalonych na podstawie §8 ust. 1 obliczoną na podstawie wskazań wodomierza lub według przeciętnych norm zużycia wody badź średniego zużycia wody w analogicznym okresie.

  • § 12

  • Podwyższenie należności za dostarczanie wody, odporowadzanie ścieków i oczyszczanie ścieków oraz inne usługi nie może następować częściej niż jeden raz w roku.

  • § 13

  • 1. Straty wynikające z kosztów działalności, umożliwiającej osiągnięcie zysku netto będą pokrywane z funduszu zapasowego, a zysk netto powiększa
  • fundusz zapasowy.
  • 2. Należności za dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oraz usług ustalone w budżecie zgodnie z §8 i §9 równoważą planowane wydatki.


  • § 14

  • Dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków odbywa się na podstawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  • przyjętego przez walne zgromadzenie delegatów oraz umowy zawartej między spółką, a odbiorcą usług.

  Rozdział V
  Członkowie spółki, ich prawa i obowiązki

  • I. Powstanie członkowstwa
  • § 15

  • 1. Członkiem spółki jest osoba fizyczna lub prawna, w tym Gmina Włodawa, która:

  • - złoży deklarację przystąpienia do spółki,
  • - jest włąscicielem nieruchomości gruntowej, zwanej w niniejszym statucie działką położoną w obszarze występowania i eksploatacji urządzeń spółki.
  • 2. Przyjęcie do spółki nowego członka następuje w drodze uchwały zarządu spółki.

  • § 16

  • 1. Następca prawny członka spółki wstępuje w jego prawa i obowiązki.
  • 2. Nastepstwo prawne członka występuje w przypadku nabycia nieruchomości gruntowej w drodze kupna, dziedziczenia lub darowizny, z zastrzeżeniem ust.5
  • 3. Dzierżawa nieruchomości gruntowej może być także formułą następstwa prawnego, o ile w umowie dzierżawy nie ma wyłączeń lub zastrzeżeń
  • dotyczących uprawnień dzierżawcy, a dzierżawca użytkuje grunt z pełnymi prawami i obowiązkami wynikającymi z umowy - (władający nieruchomościami).
  • 4. Następca prawny członka potwierdzenie uzyskania członkowstwa otrzymuje w formie uchwały zarządu.
  • 5. Jeżeli nieruchomość, o której mowa w ust. 2 należy do kilku osób, członkiem spółki może zostać tylko jedna z nich. Do czasu rozstrzygnięcia, której osobie członkowstwo to przysługuje, osoby te mogą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu wyokywania uprawnień wynikających z członkowstwa w spółce.


  • II. Prawa i obowiązki członka

  • § 17

  • Członkowi spółki przysługuje:
  • 1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów spółki,
  • 2) prawo do uczestnictwa w obradach zgromadzeń spółki, bezpośrednio lub przez swoich przedstawicieli (delegatów), w tym
  • prawa zgłaszania wniosków,
  • 3) możliwość korzystania z urządzeń i maszyn spółki na zasadach określonych przez zarząd,
  • 4) możliwość korzystania z informacji i porad prawnych lub technicznych w zakresie objętym działalnością spółki,
  • 5) prawo odwołania się od uchwał zarządu i walnego zgromadzenia delegatów spółki do sądu administracyjnego.
  • § 18

  • Członek spółki obowiązany jest do:
  • 1) stosowania się do postanowień statutu orach uchwał oragnów spółki wynikajacych z jej zadań,
  • 2) opłacania składek i należności za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz wykonywania innych świadczeń na rzecz spółki,
  • 3) współpracy z organiami spółki,
  • 4) umożliwienia wykonywania na jego nieruchomości prac niezbędnych do wykonania zadań spółki i członków spółki, związanych
  • z zadaniami statutowymi spółki oraz umożliwienia dostępu do urządzeń spółki,
  • 5) każdorazowego niezwłocznego powiadamiania władz spółki lub biura spółki o wszelkich okolicznościach powodujących zmiany w
  • tytule własnościi władania nieruchomości, których jest właścicielem (sprzedaż, darowizna, dzierżawa itp.). Brak zawiadomienia o powyższych okolicznościach rodzi po stronie członka - dotychczasowgo właściciela nieruchomości gruntowej obowiązek regulowania należności wynikającej ze składki czlonkowskiej i innych opłat,
  • 6) powiadomienia o zmianie adresu do doręczeń korespondencji.
  • III. Ustanie członkowstwa
  • § 19

  • 1. Członkowstwo ustaje wskutek:

  • 1) rezygnacji członka,

  • 2) wykluczenia członka,

  • 3) wygaśnięcia.
  • 2. Członka, którego członkowstwo ustało skresla się z rejestru członków.

  • § 20

  • Członek może zrezygnować z członkowstwa w spółce w każdym czasie, z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, zlożonego na piśmie na koniec miesiąca kalendażowego

  • § 21

  • 1. Wykluczenie członka ze spółki następuje w drodze uchwały zarządu w przypadku:

  • 1) powtarzającego sie zawinionego, rażącego naruszenia obowiązków statutowych,

  • 2) podejmowania działań na szkodę spółki.
  • § 22

  • 1. Członkowstwo w spółce wygasa w przypadku:

  • 1) rezygnacji z członkowstwa,

  • 2) wstąpienia w prawa i obowiązki członka spółki przez jego następcę prawnego, odpowiednio w drodze nabycia prawa własności nieruchomości
  • gruntowej znajdującej się na obszarze objętym działalnością spółki, bądź w drodze sukcesji generalnej (uniwersalnej),
  • 3) śmierci członka.
  • 2. Wygaśnięcie członkowstwa stwierdza zarząd spółki, podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę.

  Rozdział VI
  Delegaci

  • § 23

  • 1. Jeżeli liczba członków spółki jest większa niż 100, walne zgromadzenie członków zastępuje się walnym zgromadzeniem delegatów. W przypadku
  • zmniejszenia ilości członków do 100 i mniej, walne zgromadzenie delegatów zastępuje się waalnym zgromadzeniem członków. Jeżeli wysokość składek członka spółki przekracza równowartość składek 50 osób fizycznych, to członek ten staje się delegatem.
  • 2.Zarząd spółki ustala rejony dla wyboru delegatów i wykaz członków przynależnych do poszczególnych rejonów (obszarów), wg miejsca
  • lokalizacji posesji na terenie działania spółki.
  • 3. Przyjmuje się, ze jeden delegat nie powinien reprezentować więcej niż 50 członków spółki.

  • 4. Do uprawnień i obowiązków delegata, stosuje się odpowiednio przepisy 17 i §18, a ponadto delegat uprawniony jest do:

  • 1) pozyskiwania informacji o pracach spółki i jej organów,

  • 2)informowania członków spółki ze swojego rejonu (obszaru) o pracach spółki i jej organów za posrednictwem biura spółki,

  • 3) składania wniosków do organów spółki w sprawach członków spółki.

  • § 24

  • 1. Delegaci wybierani są na okres 5 lat. delegat traci prawa i obowiązki delegata i przestaje nim być, jeżli utracił członkowstwo
  • w spółce. W takim przypadku delegatem do końca kadencji zostaje kolejny na liście, a w przypadku braku, zarządza się nowe wybory.
  • 2.Zarządzenie wyboru delegatów i obsługę zebrania w poszczególnych rejonach dokonuje zarząd spółki, powiadamiając członków w sposób
  • umożliwiający powzięcie informacji o terminie i miejscu zebrania (zawiadomienie pisemne i w formie obwieszczenia), co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
  • 3. Zebranie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim chociaż jeden członek spółki. W tym przypadku, jeżeli wyrazi on zgodę, staje się delegatem.

  • 4. W przypadku zgloszenia kilku kandydatów, wyboru dokonuje się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

  • 5. Delegat na walne zgromadzenie reprezentuej prawa i obowiązki członków spółki z rejonu (obszaru), który reprezentuje.

  • 6. Delegatowi na walnym zgromadzeniu przysługuje jeden głos.

  Rozdział VII
  Organy Spółki

  • § 25

  • Organami spółki są:

  • 1) walne zgromadzenie delegatów,

  • 2) zarząd,

  • 3) komisja rewizyjna.

  • Do walnego zgromadzenia delegatów przepisy statutu stosuje się odpowiednio.


  • Walne zgromadzenie delegatów

  • § 26

  • 1. Do walnego zgromadzenia delegatów należy:

  • 1) uchwalenie planu rzeczowego niezbędnego do wykonania zadań oraz budżetu spółki z uwzględnieniem zrównoważenia przychodów
  • i wydatków na działalności eksploatacyjnej,
  • 2) uchwalanie wysokości składek i innych świadczen na rzecz spółki,

  • a) ustalanie wysokości należności za dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie scieków,

  • b) uchwalanie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

  • 3) wybór oraz odwołanie członków zarządu i członków komisji rewizyjnej,

  • 4) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz udzielanie absolutorium zarządowi,

  • 5) upoważnienie zarządu do zaciągnięcia pożyczek i kredytówbankowych do ustalonej wysokości oraz innych zobowiązań,

  • 6) ustalanie ekwiwalentu pieniężnego dla członków zarządu i komisji rewizyjnej,

  • 7) podejmowanie uchwał w sprawach:

  • a) nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości spółki,

  • b) zmian statutu,

  • c) przystąpienia spółki do związku spółek wodnych,

  • d) połączenia spółki z inną spółką albo podziału na dwie lub więcej spółe,

  • e) rozwiązania i przejścia spółki w stan likwidacji oraz powołania likwidatorów i zatwierdzenia ostatecznych rachunków
  • sprawozdań likwidatora spółki,
  • f) przedstawionych przez zarząd lub komisję rewizyjną.
  • 2. Nie udzielenie absolutorium zarządowi jest równoznaczne z odwołaniem zarządu.

  • § 27

  • 1. Walne zgromadzenie delegatów zwołuje się przynajmniej raz w roku w terminie najpóźniej do 30 zcerwca dla zatwierdzenia budżetu i
  • sprawozdania z wykonania planu prac za rok ubiegły oraz dla uchwalenia planu prac i budżetu na rok następny. Do czasu podjęcia na dany rok uchwały walnego zgromadzenia, obowiązuje prowizorium budżetowe ustalone przez zarząd.
  • 2. Walne zgromadzenie delegatów zwołuje zarząd spółki z własnej inicjatywy lub na pisemne wnioski:

  • 1) komisji rewizyjnej lub

  • 2) co najmniej jednej czwartej delegatów lub członków.
  • 3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, powinien być dołączony proponowany porządek obrad.

  • 4. Walne zgromadzenie delegatów zarząd zwołuje w terminie 30 dni od daty zlożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1), 2).
  • § 28

  • 1. Walne zgromadzenie delegatów zwołuje się w drodze obwieszczenia wywieszonego na dwa tygodnie wcześniej w siedzibie spółki i w miejscu dokonywania publicznych ogłoszeń oraz na stronie internetowej spółki z tym, że delegatom spółki zarząd doręcza ponadto w tym terminie pisemne zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia delegatów.

  • W obwieszczeniu i zawiadomieniu należy podać termin, miejsce i porządek obrad walnego zgromadzenia delegatów.

  • 2. O terminie i porządku obrad walnego zgromadzenia delegatów, zarząd spółki zawiadamia starostę powiatu.

  • 3. W walnym zgromadzeniu delegatów moga uczestniczyć z głosem doradczym osoby niebędące członkami spółki zaproszone przez zarząd.

  • § 29

  • Uchwały walnego zgromadzenia delegatów zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecznych delegatów.

  • Uchwały w sprawie zmian statutu, rozwiązania spółki, połączenia spółki z inną spółką wodną lub podziału spółki wodnej, zapadaja
  • większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy delegatów spółki.
  • § 30

  • Walne zgromadzenie delegatów obraduje zgodnie z przyjętym regulaminem obrad.
  • § 31

  • Walne zgromadzenie delegatów dokonuje wyboru członków zarządu i komisji rewizyjnej spośród delegatów obecnych na walnym zgromadzeniu delegatów
  • w sposób tajny. Na żądanie większości delegatów, wybór może być dokonany w sposób jawny.

  • Zarząd spółki

  • § 32

  • 1. Zarząd składa się z pięciu osób, wybranych spośród delegatów spółki, obecnych na walnym zgromadzeniu na okres 5 lat.

  • 2. Jeżeli członkiem spółki jest osoba prawna, to do zarządu wybierana jest osoba fizyczna upoważniona przez ten podmiot do jej reprezentowania.

  • 3. W skład zarządu spółki wchodzą:

  • 1) przewodniczący

  • 2) zastępca przewodniczącego

  • 3) sekretarz

  • 4) członkowie zarządu
  • 4. Zarząd spośród siebie wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

  • 5. Jeżeli członek zarządu zrezygnował z pełnienia funkcji, zarząd pracuje w zmiejszonym składzie do najbliższego walnego zgromadzenia
  • delegatów, które uzupełnia skład zarządu.
  • 6.Ustanie członkowstwa w zarządzie następuje w przypadkach określonych w §19.

  • 7.Członek zarządu nie może być zatrudniony w spółce.
  • § 33

  • 1. W przypadku powtarzającego się naruszenia przez zarząd prawa lub postanowień statutu, starosta może w drodze decyzji rozwiązać zarząd, wyznaczając osobę pełniącą obowiązki zarządu.

  • 2. W terminie 3-ch miesiący od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 1, stała sie ostateczna, osoba wyznaczona do pełnienia
  • obowiązków zarządu jest obowiązana zwołać walne zgromadzenie w celu wybrania nowego zarządu.
  • 3.Jeżeli walne zgromadzenie delegatów nie dokona wyboru nowego zarządu, starosta powiatu może ustanowić w drodze decyzji zarząd komisaryczny spółki na czas oznaczony, nie dłuższy niz rok.

  • § 34

  • 1. Zarząd spółki organizuje prace zmierzające do wykonania zadań, kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.

  • 2. Do zakresu działania zarządu spółki należy w szczególności:

  • 1) zarządzanie majątkiem spółki,

  • 2) przygotowywanie materiałów na walne zgromadzenie delegatów oraz wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia delegatów,

  • 3) przyjmowanie nowych członków spółki i wykluczanie,

  • 4) zwoływanie walnego zgromadzenia delegatów,

  • 5) rozpatrywanie odwołań od wysokości składek i innych świadczeń spółki,

  • 6) rozpatrywanie skarg i wniosków czlonków spółki,

  • 7) zatrudnianie i ustalanie wynagrodzenia dyrektora oraz opiniowanie zatrudnienia i wynagrodzenia głównego księgowego,

  • 8) składanie walnemu zgromadzeniu delegatów sprawozdań z działalności spółki,

  • 9) nadzór nad pracą biura spółki,

  • 10) sporządzanie planu pracy i projektów planu finansowego,

  • 11) zaciąganie kredytów bankowych w ramach upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie delegatów,

  • 12) reprezentowanie spółki na zewnątrz,

  • 13) wykonywanie pozostałych spraw niezastrzeżonych dla innych organów.
  • § 35

  • 1. Uchwały zarządu spółki są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności przewodniczącego lub jego zastępcy przy obecności co najmniej połowy składu zarządu.

  • 2. Z posiedzenia zarządu spółki sporządza sie protokół, który podpisuje przewodniczący posiedzenia i protokolant.

  • 3. Uchwały zarządu podpisuje przewodniczący lub zastępca i członek.

  • 4. Do składania oświadczeń woliw imieniu spółki, w tym zaciągania zobowiązań, uprawnionych jest dwóch członków zarządu łącznie.
   Oświadczenia woli składają oraz dokumenty finansowe podpisuja przewodniczący lub zastępca przewodniczącego oraz jeden członek zarządu, albo dwóch pełnomocników upoważnionych do tego przez zarząd.


  • § 36

  • 1. Zarząd tworzy biuro spółki, określa jego strukturę organizacyjną oraz wilekośc zatrudnienia.

  • 2. Biurem kieruje dyrektor.

  • 3. Zarząd określa zakres uprawnień dyrektora, upoważniając go do dokonywania niektórych czynności zarządu, w szczególności:

  • a) wykonywania uchwał zarządu

  • b) administrowania majątkiem spółki,

  • c) przygotowanie i realizacja inwestycji spółki,

  • d) nadzór na wykonaniem robót i należytym utrzymaniem urządzeń spółki,

  • e) prowadzenie rachunkowości spółki,

  • f) egzekwowanie składek i innych należności na rzecz spółki od członków spółki,

  • g) egzekwowanie od osób niebędących członkami spółki świadczeń ustalonych przez starostę powiatu na wniosek zarządu lub ujętych w obustronnie podpisanej umowie,

  • h)sprawowanie nadzoru nad czynnościami pracowników spółki,

  • i) załatwianie innych spraw nie zastrzeżonych do kompetencji organów spółki,

  • j) reprezentowanie spółki na zawnątrz zgodnie z udzielonym przez zarząd pełnomocnictwem.
  • 4. Zarząd zatrudnia dyrektora na podstawie umowy o pracę, z pozostałymi pracownikami spółki stosunek pracy nawiązuje dyrektor.


  • Komisja Rewizyjna
  • § 37

  • 1. Komisja rewizyjna powołana jest do kontroli działalności spółki.

  • 2. Komisja rewizyjna składa się z trzech osób, wybieranych spośród delegatów spółki obecnych na walnym zgromadzeniu delegatów na okres 5 lat.

  • 3. Jeżeli członek komisji zrezygnuje z pełnienia funkcji albo został wyłączony ze spółki, komisja pracuje w zmiejszonym składzie do najbliższego walnego zgromadzenia delegatów, które uzupełnia skład komisji.

  • 4. Członkowie zarządu nie mogą wchodzić w skład komisji rewizyjnej.

  • 5. Przewodniczącego komisji rewizyjnej wyybierają spośród siebie jej członkowie.


  • § 38

  • 1. Komisja rewizyjna kontroluje stan urzadzeń spółki oraz przynajmniej raz na rok przed zwołaniem zgromadzenia delegatów prawidłowość gospodarki finansowej w szczególności prowadzenia ksiąg rachunkowych, dowodów kasowych i korespondancji.

  • 2. Komisja rewizyjna dokonuje czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 1, także na żądanie jednej czwartej liczby delegatów.

  • 3. Zatwierdza plan likwidacji spółki w terminie 30 dni.

  • 4. Komisja rewizyjna zawiadamia zarząd spółki oraz starostę powiatu o uchyleni9ach stwierdzonych w toku kontroli, a w razie stwierdzenia
  • przestępstwa także organy ścigania.
  • 5. Z czynności kontorlonych komisja rewizyjna sporządza protokół oraz składa sprawozdanie z wnioskami na walne zgromadzenie delegatów.


  • § 39

  • 1. Komisja rewizyjna może na koszt spółki powołać:

  • 1) do zbadania sprawozdania finansowego spółki - biegłego rewidenta,

  • 2) do zbadania stanu obiektów budowlanych spółki - osobę mającą odpowiednie przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

  • 2. Wynagrodzenie osób, o których mowa w ust. 1, powinno być ustalone wg zawartej umowy.


  • § 40

  • Członkom zarządu i komisji rewizyjnej przysługuje ekwiwalent pieniężny za czas pracy na rzecz spółki według zasad ustalonych przez
  • walne zgromadzenie.

  Rozdział VIII
  Rozwiązanie spółki.

  • § 41

  • 1. Spółka może być rozwiązania na podstawie uchwały walnego zgromadzenia delegatów jeżeli;

  • 1) zostały osiągniete cele spółki,

  • 2) spółka utraci pozwolenie wodnoprawne.
  • 2. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.

  • 3. Walne zgromadzenie delegatów odwołuje zarząd oraz powołuje likwidatora spółki.

  • 4. Likwidator wstępuje w prawa i obowiązki zarządu i podejmuje w imieniu spółki czynności niezbędne do zakończenia jej działalności.

  • 5. Lokwidator obowiązany jest do:

  • 1)sporządzenia w terminie 30 dni planu likwidacji spółki i przedłożenia do zatwierdzenia komisji rewizyjnej,

  • 2) sporządzenia bilanu spółki na dzień otwarcia i zakończenia likwidacji oraz sprawozdań ostatecznych na walne zgromadzenie delegatów,

  • 3) ogłoszenia w prasie otwarcia likwidacji i wezwania wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3-ch miesięcy od daty ogłoszenia,

  • 4) sporządzenia list wierzytelności wg kolejności zaspakajania przewidzianej w ustawie,

  • 5) ściągania długów i uregulowania zobowiązań spółki,

  • 6) przekazania majątku zgodnego z § 42 statutu,

  • 7) zwołania walnego zgromadzenia delegatów celem zatwierdzenia zakończenia procesu likwidacji.
  • § 42

  • Mienie pozostałe po likwidacji spółki przekazuje się członkom spółki proporcjonalnie do wartości wniesionych składek.


  • § 43

  • 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie obowiązują przepisy ustawy Prawo wodne oraz Kodeksu cywilnego.

  • 2. Spółka została wpisana do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie pod poz. 48

  • Niniejszy statut zatwierdzam

   Starostwo Powiatowe we Włodawie
   z up Starosty
   mgr Franciszek Panasiuk

   Włodawa, dnia 04.06.2019 r.  powrót na początek strony / strona główna

  PLIKI DO POBRANIA (w formacie PDF / DOC)

  Statut Spółki