OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI

  1. Zgodnie z §6 ust. 1 Statutu, do osiągnięcia celów Spółki służą m.in. należności za dostarczanie wody i odprowadzania ścieków.
  2. Należności za dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków ustala walne zgromadzenie delegatów spółki (§15 ust. 1 p 2a Statutu).
  3. Opłaty dla nieczłonków zawierają pełne koszty spółki z narzutem zysku (§10a ust. 1,1a,2 i 3 Statutu).

opłaty obowiązują

  • od 1.07.2020r..

I. Opłaty za dostawę wody, odprowadzanie ścieków oraz czynności inne
(ceny podane w kwotach netto)).

1. Opłaty dla członków Spółki:
za dostarczoną wodę według wskazań wodomierza głównego

1) woda bytowa

3,49 zł/m3

2) woda bezpowrotnie zyżyta (do podlewania)

4,78 zł/m3

3) woda pobrana bezumownie

18,48 zł/m3

4) stwierdzenie odsprzedaży lub udostępnienie poboru wody nieczłonkom Spółki (należność za całkowite zużycie wody za okres do 36 m-cy wstecz)

6,16 zł/m3
za przyjęcie do kanalizacji ścieków bytowych

5) ścieki bytowe

16,90 zł/m3

6) bezumowne odprowadzanie ścieków bytowych

72,15 zł/m3

7) stwierdzenie przyjęcia i dostawy ścieków od nieczłonków Spółki (należność za całkowitą ilość dostarczonych ścieków za okres do 36 m-cy wstecz)

24,05zł/m3

8) pobór wody i odprowadzanie ścieków przez członka spółki z nieruchomości, za którą nie uregulowano należnościz tytułu składek członkowskichza sieci główne, obowiązuje cena jak dla nieczłonków Spółki wg pkt. 3

2. Opłaty nieczłonków Spółki, którzy ponoszą świadczenia pieniężne lub następców prawnych członków Spółki, którzy uregulowali składki:

1) woda bytowa wg wskazań wodomierza głównego

3,84 zł/m3

2) woda bezpowrotnie zuzyta (do podlewania)

5,26 zł/m3

3) woda pobrana bezumownie

18,48 zł/m3

4) stwierdzenie odsprzedaży lub udostępnienie poboru wody nieczłonkom Spółki, którzy nie ponoszą świadczeń (należność za całkowite zużycie wody za okres do 36 m-cy wstecz)

6,16 zł/m3

5) przyjęcie do kanalizacji ścieków bytowych

18.59 zł/m3

6) bezumowne odprowadzenie ścieków bytowych do kanalizacji

72,15 zł/m3

7) przyjęcie ścieków od nieczłonków i dostawa do urządzeń Spółki (należność za całkowitą dostawę ścieków za okres do 36 m-cy wstecz)

24,05 zł/m3
3. Opłaty nieczłonków Spółki, którzy nie ponoszą świadczeń pieniężnych:

1) woda bytowa wg wskazań wodomierza głównego

6,16 zł/m3

2) woda bezpowrotnie zuzyta (do podlewania)

6,16 zł/m3

3) woda pobrana bezumownie

18,48 zł/m3

4) przyjęcie do kanalizacji ścieków bytowych

24,05 zł/m3

5) bezumowne odprowadzenie ścieków bytowych do kanalizacji

72,15 zł/m3
4. Gminny Zakład Komunalny SP. z o.o. we Włodawie (mieszkańcy msc. Okuninka i Orchówek - hurt):

1) woda bytowa

3,44 zł/m3

2) woda bezpowrotnie zużyta

4,78 zł/m3

3) ścieki bytowe

16,45 zł/m3
5. Sprzedaż hurtowa msc. Orchówek:

1) woda bytowa

2,58 zł/m3

2) przesył ścieków bytowych

2,71 zł/m3

3) opłata abonamentowa

71,40 zł/m3
6. Usługi pozostałe

1) Udrażnianie kanalizacji samochodem STAR - WUKO
- pierwsza godzina*
- każda następna godzina*
* - w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela, święta) + 100%

140,00 zł/h
100,00 zł/h

2) Sprawdzenie montażu i plombowanie wodomierza po uszkodzeniu plomb przez odbiorcę

60,00zł

3) Wykonanie komisyjnego, protokolarnego odczytu wodomierza na zlecenie odbiorcy

60,00zł

4) Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy odbiorcy (bez ceny wodomierza)

105,00zł

5) Montaż i demontaz wodomierza przy umowach zawieranych na czas określony - sezon (opłata pobierana przy montażu)

105,00zł

6) Zamknięcie lub ponowne uruchomienie przyłączy po spłacie zadłużenia przez odbiorcę, poprzez otwarcie zasuwy lub nawiertaki

80,00zł

7) Zamknięcie lub ponowne uruchomienie przyłączy po spłacie zadłużenia przez odbiorcę, poprzez demontaż lub montaż wodomierza

100,00 zł

8) Wypompowanie wody ze studni wodomierzowej stanowiącej własność odbiorcy

40,00 zł/h

9) Zamknięcie i otwarcie dopływu wody do przyłącza poprzez odcięcie za zasuwie lub nawiertce (na wniosek)

150,00 zł

10) Wykonanie sprawdzenia i próby szczelności instalacji wewnętrznej zalicznikowej na zlecenie odbiorcy

150,00 zł

11) Wykonanie inspekcji CCTV kanalizacji/ przykanalika
- pierwsza godzina
- każda następna godzina


95,00 zł/h
100,00 zł/h

12) Wydanie warunków technicznych przyłączenia do urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych - dla nieczłonków

60,00zł

13) Wydanie warunków wstępnych wymaganych do decyzji o warunkach zabudowy - dla nieczłonków

30,00zł

II. Opłaty abonamentowe

Ustala się stałą opłatę abonamentową za dostawę wody wg wodomierza o średnicy:

1. fi 15 - 20 mm

2,75 zł/m-c

2. fi 25 mm

8,18 zł/m-c

3. fi 32/15 mm

12,65 zł/m-c

4. fi 40 mm (POWOGAZ)

12,84 zł/m-c

5. fi 40 mm (ITRON)

17,26 zł/m-c

6. fi 50/15 mm

38,00 zł/m-c

7. fi 80/20 mm

48,38 zł/m-c

8. wodomierz zamontowany na ujęciu wody dostawcy ścieków
50% od poz. 1
85% od poz. 2-7

-

9. opłata stała za każdy dodatkowy wodomierz (podlicznik) nie będący własnością dostawcy

1,58zł/m-c
Opłatę stałą miesięczną za konserwację wodomierzy i przyłącza do wodomierza pobiera się za każdy miesiąc, bez względu na pobór wody.

1. Należności określone w poz. I ust. 1 p.1)- 8), poz.I ust. 2 p.1) - 7), poz. I ust. 3 p.1) - 5), poz. I ust.4 p.1), 2), poz. I ust.5 p.1), 2), 3), poz. I ust.7 p.1), poz II ust. 1-9 należy powiększyć o podatek od towarów i usług w wysokości 8%.

2. Należności określone w poz. I ust. 7 p.2)-13)należy powiększyć o podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
powrót na początek strony / strona główna

PLIKI DO POBRANIA (w formacie PDF )

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Opłaty za wodę i ścieki od 1 lipca 2020r. (Uchwała 4/2020)
Opłaty za wodę i ścieki od 1 maja 2017r. (Uchwała 4/2017)
Opłaty za wodę i ścieki od 1 maja 2016r. (Uchwała 6/2016)
Opłaty za wodę i ścieki od 1 maja 2015r. (Uchwała 9/2015)
Zmiany w Uchwale Nr 9/2014 WZD
Opłaty za wodę i ścieki od 1 maja 2014r. (Uchwała 9/2014)
Opłaty za wodę i ścieki od 1 czerwca 2013r. (Uchwała 7/2013)
Opłaty za wodę i ścieki od 1 czerwca 2012r. (Uchwała 12/2012)
Opłaty za wodę i ścieki od 1 czerwca 2012r. (Uchwała 7/2012)
Opłaty za wodę i ścieki od 1 maja 2011r. (Uchwała 6/2011)
Opłaty za wodę i ścieki od 1 czerwca 2010r. (Uchwała 5/2010)
Opłaty za wodę i ścieki od 1 czerwca 2009r. (Uchwała 9/2009)
Opłaty za wodę i ścieki w 2009r. (Uchwała 8/2008)
Opłaty za wodę i ścieki w 2008r. (Uchwała 5/2007)