MAJĄTEK SPÓŁKI

Majątek trwały obejmuje:

 • Stację wodociągową z urządzeniami i wyposażeniem w msc. Okuninka (J.Białe).
 • Sieci wodociągowe w msc. Okuninka (J. Białe) i Orchówek (J. Glinki)
 • Sieci kanalizacyjne w msc Okuninka (J. Białe) i Orchówek (J. Glinki)
 • Przepompownie ścieków z urządzeniami i wyposażeniem w msc. Okuninka (J. Białe) i Orchówek (J. Glinki)
 • Kolektor przesyłowy ścieków z msc Orchówek do kolektora miejskiego i oczyszczalni MPGK Sp. z o.o. we Włodawie
 • Lokal biurowy w budynku administracyjnym z urządzeniami i wyposażeniem w msc. Orchówek
 • Sprzęt specjalistyczny i wyposażenie do konserwacji i eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Źródła finansowania majątku trwałego

Utworzenie Spółki Wodno - Ściekowej zrzeszającej 1613 właścicieli i współwłaścicieli terenów rekreacyjno - wypoczynkowych, ułatwiło współfinansowanie tego przedsięwzięcia. W okresie ponad 30 lat do współfinansowania przedsięwzięcia włączono niemal wszystkich właścicieli terenów rekreacyjnych, prowadzących działalność handlową i gastronomiczną oraz gminę w imieniu mieszkańców, a także zakład garbarski, który stanowił największe zagrożenie dla Sobiborskiego Parku Krajobrazowego i granicznej rzeki Bug.

Około 57% środków pochodziło od członków spółki.
Pozostałe 43%, to dotacje z różnych źródeł i umorzenia pożyczek z funduszy ekologicznych, m. in..;

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Środki Unijne z projektu Phare 2000.
 • Środki Unijne EFRR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Członkowie Spółki wpłacali swoje udziały (składki) przez okres 16 lat.
Pierwszy etap realizowany był w latach 1985 ÷ 1996.
Drugi etap - w latach 2001 ÷ 2005.
W NFOŚ i GW oraz WFOŚ i GW pozyskiwano pożyczki niskooprocentowane, które spłacano z naliczonych wieloletnich składek. Pożyczki były częściowo umarzane. Ponadto realizowano tzw. sieci rozdzielcze dla obszarów rekreacji indywidualnej dla ponad 1000 działek na podstawie zawieranych odrębnych umów.
Dla zadań sieci rozdzielczych uzyskano dofinansowanie dotacjami ze środków:

 • WFOŚ i GW - dla sieci kanalizacyjnych,
 • Unijnych (Phare 2000 i RPOWL 2007-2013) - dla sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Prace budowlane przedsięwzięcia rozpoczęto w roku 1988, a zakończono w 2011.
W latach 2004 i 2010 dokonano również zakupów nowego sprzętu specjalistycznego do konserwacji i eksploatacji sieci oraz urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych. Zakupów dokonano ze składek członków przy wsparciu niskooprocentowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz RPO WL 2007-2013.

Lp. Źródła finansowania Wysokość mln zł Udział procentowy % Uwagi
1. Środki własne - - Działalność bezzyskowa (Art. 164 ust.1 Prawo wodne)
2. Fundusze ekologiczne (dotacje, umorzenia pożyczek) 1,1 5 Uzyskane w latach 1985 ÷ 2005
3. Fundusze UE (dotacje) 2,6 12 Uzyskane w 2004r.
4. Fundusze UE (dotacje) 5,6 26 Uzyskane w latach 2010 ÷ 2012
5. Inne środki (składki członków Spółki) 12,5 57 Uzyskane w latach 1985 ÷ 2012

Uwaga:

1. W 1994r. przeszacowano składki (inne środki) i fundusze ekologiczne wskaźnikiem jak dla środków trwałych.
2. W 2006r. majątek Spółki został pomniejszony o 4,0mln zł w związku z wyłączeniem z eksploatacji i sprzedażą oczyszczalni ścieków wraz z rurociągiem przesyłowym ścieków oraz zaplecza techniczno - administracyjnego w msc. Orchówek.


Prezentacja posiadanego majątku trwałego.

Warunki terenowe, w których przedsięwzięcie zrealizowano nie sprzyjały prostym rozwiązaniom. Całość przedsięwzięcia zlokalizowana na terenach płaskich nizinnych w dolinach rzek Tarasienki i Włodawki stanowiącej dorzecze granicznej rzeki Bug w bezpośrednim sąsiedztwie z Białorusią. Tereny zadrzewione z cennymi okazami Otuliny Sobiborskiego Parku Krajobrazowego i Poleskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Intensywna nieplanowa zabudowa doliny rzeki Tarasienki, zmuszała do szczególnych rozwiązań technicznych. Rzeka Tarasienka swymi zanieczyszczonymi wodami zasila Jezioro Glinki, nad którym zlokalizowano około 500 działek rekreacyjnych dla około 1,5 tys. wypoczywających.
Tereny wokół jeziora Białego o wysokim poziomie wód gruntowych, a także jednoczesna lokalizacja na tych terenach ujęć wody pitnej, zmuszały do zastosowania nowych rozwiązań znanych i mniej jeszcze znanych w kraju.

Kanalizacja

Dla Jeziora Białego zastosowano układ kanalizacji podciśnieniowej dr Witolda Olszewskiego. Układ o największym wówczas zasięgu i przepustowości w kraju. Okazało się, że było to trafne rozwiązanie w określonych warunkach terenowych i stanu istniejącego. Ośrodki wypoczynkowe posiadały lokalne kanalizacje grawitacyjne z szambami. Wyeliminowano szamba, a lokalne sieci włączono do studni zaworowych kanalizacji podciśnieniowej. Ze względu na ograniczony zasięg kanalizacji podciśnieniowej, zastosowano układ kombinowany. Do systemu kanalizacji podciśnieniowej dołączono dodatkowo systemy kanalizacji pompowo-tłocznej z 6-ma lokalnymi przepompowniami (trzy pompownie w dolinie rzeki Tarasienki i jedna w rejonie J. Czarnego).
Z całego obszaru zagospodarowania Jeziora Białego i doliny rzeki Tarasienki, ścieki zbierane są za pomocą przepompowni próżniowo - tłocznej PI i tłoczone podwójnymi równoległymi (z przewiązkami) rurociągami na drugi obszar zagospodarowania J. Glinki. W ten sposób utworzono szeregowy system transportowania ścieków w kierunku odległej o 8km oczyszczalni we Włodawie.

Dla Jeziora Glinki na terenach zagospodarowania o niższym poziomie wód gruntowych, zastosowano najprostszy i najtańszy system kanalizacji grawitacyjnej z jedną główną zbiorczą przepompownią PII. Pompownia transportuje wszystkie ścieki z msc. Okuninka i Orchówek podwójnymi (z przewiązkami) rurociągami na początek miejskiego kolektora we Włodawie, a dalej grawitacyjnym systemem miejskiej sieci kanalizacyjnej do biologicznej oczyszczalni MPGK Sp. z o.o. we Włodawie.

Do końcowej głównej pompowni ścieków PII (n/J. Glinki), włączony jest system grawitacyjno-podciśnieniowo-tłoczny z msc. Orchówek, który jest własnością samorządową Gminy Włodawa, ścieki przemysłowe z F-ki Papieru, a także a także niewielkie ilości ścieków garbarskich z pobliskiej garbarni. Zarówno system przesyłu ścieków bytowych mieszkańców miejscowości Orchówek, jak i ścieków przemysłowych, wyposażone są w podwójne rurociągi.

Układy podwójnych rurociągów tłocznych rozwiązują w pełni problem odbioru ścieków w wypadku ich awarii. Wyłączany jest jeden odcinek 200 - 300m rurociągu. Ścieki płyną drugim, a na usuwanie awarii mamy wówczas dowolny czas. Takie sytuacje pojawiły się już dwukrotnie od 1993 roku. Nie było problemów z usuwaniem awarii, a także konieczności wstrzymania pracy kanalizacji (odbioru ścieków) na czas usuwania awarii.

Wodociągi

Woda pobierana jest z trzech podstawowych studni głębinowych (100m każda) zlokalizowanych w dolinie rzeki Tarasienki oraz dwóch studni głębinowych (80m) awaryjnych zlokalizowanych na obszarze zagospodarowania J. Białego. Studnie, które przed realizacją przedsięwzięcia służyły jako podstawowe dla wodociągu letniego, przystosowano do pracy awaryjnej. Woda ze studni nadaje się do picia bez uzdatniania.

Odbiorców zaopatruje w wodę stacja wodociągowa w Okunince pracująca w systemie 2-stopniowym po rozbudowie w ramach projektu RPO WL. Układ najprostszy i najtańszy, szczególnie w terenie płaskim i niskiej zabudowie. Zaopatruje w wodę dwie miejscowości Okuninka i Orchówek. Pracuje bezawaryjnie. Na wypadek przerw w dostawie energii elektrycznej, a zdarza się to, co najmniej raz w roku, stację wyposażono w przewoźny agregat prądotwórczy 50 kW, który jest garażowany przy stacji.

Urządzenia

Zarówno przepompownie ścieków, jak i studnie wody pitnej wyposażone są w pompy zatapiane f-my SARLIN oraz f-my GRUNDFOS.

Zestawienie rzeczowe posiadanego majątku

Stacja wodociągowa o wydajności Qśr.d.=3760m3/d z trzema studniami podstawowymi oraz dwoma studniami awaryjnymi, w Okunince.
1 kpl
Sieci wodociągowe magistralne i rozdzielcze (bez przyłączy) Dn 300÷40mm
21,6km.
Przyłącza wodociągowe Dn 32÷25mm ze studniami wodomierzowymi (pozostali odbiorcy wody - ponad 1.400 - posiadają własne przyłącza).
0,3km / 85szt.
Sieć przesyłowa ścieków bytowych i garbarskich do oczyszczalni miejskiej we Włodawie 2x Dn 200mm
3,8km.
Sieci kanalizacyjne grawitacyjno - podciśnieniowo - tłoczne o 0,8÷0,1m, w tym rurociągi tłoczne podwójne oraz 31 komór zaworowych kanalizacji podciśnieniowej (bez przykanalików)
28,4km
Przykanaliki o 0,15m (pozostali dostawcy ścieków - około 1.200 - posiadają własne przykanaliki)
0,8km/100szt
Przepompownie ścieków
w tym:
a) P I (J. Białe) próżniowo - tłoczna ze stałą obsługą eksploatacyjną (dyspozytornia) 1 kpl.
b) Pz1, Pz2, Pz3, Pz4, Pz5, Pz6 - lokalne tłoczne, bezobsługowe 6 kpl.
c) P II (J. Glinki) tłoczna, główna, bezobsługowa 1 kpl.
8 szt.
Monitoring (sygnalizacja i wizualizacja) dla 8 przepompowni ścieków oraz 31 komór zaworowych kanalizacji podciśnieniowej, sprowadzone do dyspozytorni na terenie przepompowni PI (J. Białe).
1 kpl.
Lokal biurowy o pow. 92 m2 w budynku administracyjnym w Orchówku
1 kpl.


Zestawienie rzeczowe zakupionego sprzętu specjalistycznego.

 • Pogotowie wodno - kanalizacyjne na podwoziu samochodu dostawczego FORD z pełnym wyposażeniem do eksploatacji, konserwacji i remontów urządzeń.
 • Urządzenie ssąco - płuczące o poj. zbiorników 2.200 l (zbiornik na ścieki 1500 l + zbiornik na wodę 700 l) do czyszczenia i płukania kanalizacji na podwoziu lekkiego samochodu ciężarowego STAR.
 • Agregaty prądotwórcze przewoźne 50kW-70kW do awaryjnego zasilania w energię elektryczną urządzeń pompowni i stacji wodociągowej - 3 kpl.MAJĄTEK SPÓŁKI W FOTOGRAFII

(kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć)

Układ wodociągów i kanalizacji w miejscowościach Okuninka (J. Białe) i Orchówek (J. Glinki) Spółki Wodno - Ściekowej Jezioro Białe - Glinki.
 • Stacja wodociągowa z 3-ma studniami podstawowymi oraz 2-ma studniami awaryjnymi w Okunince.
 • Sieci wodociągowe główne i rozdzielcze dla zespołu jezior Białe-Glinki Dn 300 ÷ 25mm, L = 21,9km.
 • Sieci kanalizacyjne główne grawitacyjno - podciśnieniowo - tłoczne i rozdzielcze dla zespołu jezior Białe-Glinki Dn 0,80 ÷ 0,10m., L=29,2km wraz z 6-ma przepompowniami ścieków.
 • Sieć przesyłowa ścieków bytowych i garbarskich z przepompowni PII w Orchówku do układu kanalizacji i biologicznej miejskiej oczyszczalni ścieków we Włodawie 2 x Dn 200 mm, L = 3,8km.
 • Pomieszczenie biurowe w Orchówku, ul. Nadbużańska 81 siedziba Spółki.
 • Monitoring pracy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Stacja wodociągowa w Okunince (J. Białe)
zaopatruje w wodę aglomeracje turystyczną obliczoną na 15 tys. wypoczywających oraz mieszkańców miejscowości Okuninka i Orchówek.
Wydajność Q śr. = 3760m3 /d
Przepompownia ścieków PI próżniowo - tłoczna w Okunince (J. Białe). Odbiera za pomocą sieci podciśnieniowej ścieki bytowe z miejscowości Okuninka i przesyła do układu grawitacyjnego w Orchówku (J. Glinki). Wydajność 271 l/s. Na terenie przepompowni zlokalizowane jest zaplecze techniczno-eksploatacyjne wraz z główną dyspozytornią.
Urządzenia kanalizacyjne i wodociągowe (przepompownia ścieków, system kanalizacji podciśnieniowej, stacja wodociągowa) monitorowane są za pomocą systemu wizualizacji i informowania o awariach obsługę i pogotowie wod. kan. System zlokalizowany jest w dyspozytorni na przepompowni PI w Okunince (J.Białe)
Przepompownia ścieków PII tłoczna w Orchówku (J.Glinki). Przesyła rurociągiem 2 x Dn 200mm, L=3,8km ścieki bytowe z miejscowości Okuninka i Orchówek oraz ścieki garbarskie w Orchówku, do miejskiego systemu kanalizacji i dalej do komunalnej biologicznej oczyszczalni we Włodawie. Wydajność 213 l/s.
Lokalne tłoczne przepompownie ścieków: dla Okuninki (J.Białe) - Pz1, Pz3, Pz4, Pz5, Pz6 dla Orchówka
("Tarasiuki") - Pz 2. Wydajność: Pz1 - Pz6 = 5,3 - 7,1 l/s
Urządzenie ssąco płuczące do czyszczenia i płukania kanalizacji - przy pracy.
Urządzenie posiada zbiornik na wodę 700 l i zbiornik na osady, piasek - 1500 l.
Pogotowie wod. - kan. z pełnym wyposażeniem do eksploatacji, konserwacji oraz usuwania awarii sieci, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Pogotowie jest wyposażone m.in. w agregat prądotwórczy o małej mocy 8 kW, przejmuje z monitoringu wszelkie informacje o awariach.
Pomieszczenia biurowe w budynku administrac. w Orchówku przy ul. Nadbużańskiej 81 (własność SWŚJBG - parter o pow. 92m2).
Informacje o pracy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (dane o przepływach wody, ścieków, ciśnień, itp.) z dyspozytorni PI (J. Białe) przekazywane są do siedziby kierownictwa biura w Orchówku przy ul. Nadbużańskiej 81.
Biologiczna oczyszczalni ścieków MPGK Sp. z o.o. we Włodawie. Oczyszcza ścieki z miasta Włodawa oraz miejscowości: Okuninka, Orchówek, Suszno, Szuminka w gm. Włodawa, a także ścieki garbarskie z garbarni w Orchówku. Wydajność Ośr. = 4.800 m3/d. (Biologiczna oczyszczalnia Spółki Wodno - Ściekowej w Orchówku została wyłączona z eksploatacji 22.07.2004r. i sprzedana).

powrót na początek strony / strona główna