INFORMACJE OGÓLNE

Spółka Wodno - Ściekowa "Jezioro Białe - Glinki" została powołana dla ochrony wód jezior Włodawskich Białe i Glinki (ujęte w nazwie), rzeki Tarasienki, a także zapewnienia wody i odprowadzania ścieków z terenów rekreacyjnych intensywnie zabudowanych i okolicznych mieszkańców.
Spółkę utworzyło w 1984 r. 40 założycieli właścicieli ośrodków wypoczynkowych wspólnie z gminą, sołectwem oraz pobliską garbarnią.
Spółka została wpisana do Księgi Wodnej w Chełmie 16.01.1985 r. (obecnie Katastru Wodnego RZGW w Warszawie).

Na dzień 31 grudnia 2020r. Spółkę tworzy 1812 członków, w tym:

a) 1671 osób fizycznych posiadaczy i współposiadaczy terenów rekreacji indywidualnej n/jeziorami Białe i Glinki w tym nabywcy terenów po byłych ośrodkach wypoczynkowych.
b) 141 podmiotów gospodarczych posiadających tereny pod ośrodkami wypoczynkowymi, Urząd Gminy Włodawa, SCO-PAK Sp. z.o.o. (Fabryka Papieru w Orchówku), Wyprawa Skór Zdzisła Ozga Wielopole Skrz.(Z-d Garbarski w Orchówku) oraz osoby fizyczne i prawne posiadające tereny pod działalność gospodarczą w Okunince i Orchówku (J.Glinki).

Organem założycielskim Spółki jest walne zgromadzenie członków. Aktualnie Spółkę reprezentuje 51 delegatów, w tym:

a) 28 osób fizycznych,
b) 23 podmioty gospodarcze.


Zgodnie ze statutem, organami Spółki są:

1. Walne zgromadzenie delegatów,
2. Zarząd,
3. Komisja rewizyjna.

Organy te pełnią swoje funkcje społecznie. Zarząd jako pełniący swoje funkcje społecznie, powołał biuro i dyrektora do wykonywania zadań statutowych Spółki.
Biuro Spółki ma siedzibę na terenie swojego działania w msc. Orchówek.
Kilkuosobowe biuro wykonuje główne zadania z zakresu;

a) obsługi członków,
b) nadzór nad eksploatacją urządzeń wod. - kan.,
c) prowadzenia inwestycji.

Spółka, działalność swoją rozpoczęła od przyjęcia strategii, dla której została powołana.


W 1985 r. uchwalono plan działalności inwestycyjnej na lata 1986 - 1995 obejmujący strategię postępowania w zakresie ochrony środowiska

a) przyjęto zakres prac inwestycyjnych w zakresie budowy wodociągów i kanalizacji wg programu;

  • wybudowanie stacji wodociągowej,
  • wybudowanie oczyszczalni ścieków,
  • wybudowanie magistralnych sieci wodociągowych i kolektorów
  • sanitarnych z przepompowniami ścieków,
  • zaplecze techniczno - eksploatacyjne dla obsługi.

b) przyjęto harmonogram prac rzeczowo - finansowy realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego budowy wodociągów i kanalizacji w cyklach 3-letnich,

c) przyjęto sposób finansowania i pozyskania środków finansowych w tym;

  • partycypacja członków i nieczłonków Spółki właścicieli terenów rekreacyjnych, Gminy Włodawa, Miasta Włodawa,
  • partycypacja z - du garbarskiego NZPS "POLESIE" S.A. w budowie oczyszczalni ścieków,
  • pozyskanie dotacji i dofinansowania z funduszy celowych.
Podstawowy cel strategiczny Spółki zgodnie z § 4 i § 5 Statutu, to m.in. ochrona wód przed zanieczyszczeniem.
Cel ten, Spółka osiąga poprzez;

  • wybudowanie urządzeń kanalizacyjnych z oczyszczalnią ścieków, a także urządzeń zaopatrzenia w wodę,
  • utrzymanie i eksploatacja w/w urządzeń.

Zatem odwracając rozumowanie, jeżeli członkowie Spółki (i nie tylko) będą korzystać z dobrodziejstwa srodowiska (flory i fauny), to ich obowiązkiem statutowym jest ochrona natury.

Tak więc, najpierw przystąpiono do ochrony, czyli wykonania inwestycji.

Realizacja strategii ochrony środowiska, to wykonanie zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony wód jezior Białe i Glinki, a także terenów Sobiborskiego Parku Krajobrazowego w zlewni granicznej rzeki Bug.
Polegało to na skanalizowaniu tych terenów i odprowadzaniu ścieków socjalno - bytowych przebywających tam ludzi, do odległej o 8km biologicznej oczyszczalni ścieków we Włodawie. Niejako przy okazji zrealizowano program w zakresie zwodociągowania tych obszarów.


Dopełniając podstawowy cel strategiczny Spółki, wybudowane urządzenia ochrony wód przed zanieczyszczeniem winny być prawidłowo utrzymane i eksploatowane tak, aby nagromadzone duże ilości ścieków nie zanieczyszczały wszechobecnego tu środowiska flory i fauny.

Do tego celu utworzono w Spółce dział zajmujący się eksploatacją wybudowanych własnych urządzeń, a także urządzeń będących własnością samorządu gminy w msc. Okuninka.

Pion techniczny zajmuje się dostawą wody i odbiorem ścieków od ustalonego miejsca u kontrahenta do ujęć wody (w wypadku wody) i oczyszczalni ścieków (dla ścieków).

Stała obsługa w dyspozytorni PI w połączeniu z pogotowiem technicznym rejestrującym informacje o awariach, w pełni gwarantują bezpieczną pracę urządzeń kanalizacyjnych w bardzo wrażliwym ekologicznie rejonie działania Spółki. Posiadany monitoring i sprzęt, a także kwalifikowana obsługa, zabezpieczają szybkie usuwanie ewentualnych awarii i nie dopuszczą do niekontrolowanego wypływu ścieków na teren lub do wód.


Lokalizacja przedsięwzięcia efektywnego ekologicznie w dorzeczu rzeki Bug, przyległość do Sobiborskiego Parku Krajobrazowego, a także położenie w Rezerwacie Biosfery "Polesie Zachodnie", nakłada na eksploatatora dużą odpowiedzialność za utrzymanie tego środowiska w stanie niepogorszonym.

Dla bezpieczeństwa pracy urządzeń w bardzo wrażliwym środowisku, zrealizowane przedsięwzięcie uwzględnia rezerwę na wypadek awarii, j.n.:

a) dwie główne przepompownie ścieków PI (Okuninka) i PII (Orchówek) posiadają rezerwę w zainstalowanych pompach oraz zapas pomp w magazynie, dwustronne zasilanie energetyczne, przewoźne agregaty prądotwórcze - dwa o mocy 50 kW oraz jeden o mocy 70 kW.
b) rurociągi tłoczone od tych przepompowni (PI i PII) są podwójne z możliwością wyłączenia odcinka, który uległ awarii.
c) sześć mniejszych, lokalnych pompowni ścieków (Pz1, Pz2, Pz3, Pz4, Pz5, Pz6) również mają zapasy pomp w przepompowniach, a także w magazynie. Pogotowie techniczne wod.-kan. posiada agregat prądotwórczy o małej mocy (8kW) dla zasilania awaryjnego tych pompowni,
d) Ponadto posiadamy urządzenie ssąco - płuczące do oczyszczania i płukania kanalizacji, opróżniania z osadów i piasku studzienek kanalizacyjnych, a szczególnie studni osadczych i zaworowych kanalizacji podciśnieniowej,
e) zainstalowany monitoring w studniach zaworowych kanalizacji podciśnieniowej oraz w przepompowniach ścieków, informuje natychmiast obsługę i pogotowie techniczne o ewentualnych awariach.

Po wykonaniu przedsięwzięcia, Spółka nadal przejawia wielką troskę o ochronę wód jezior i rzek przed zanieczyszczeniem ściekami w sytuacji, kiedy np. problem nie jest rozwiązany przez samorząd. Takim przykładem jest stanowisko zarządu Spółki Wodno - Ściekowej Jezioro Białe-Glinki z dnia 26.09.2005r. skierowane do przewodniczącego Rady Gminy Włodawa w sprawie ochrony wód Jeziora Glinki i rzeki Tarasienki.

Nasze działania w zakresie ochrony środowiska moglibyśmy określić jako "Odpowiedzialność i Troska".

Naszym stałym hasłem od chwili powstania Spółki jest "Chrońmy środowisko naturalne i przekażmy je przyszłym pokoleniom, aby mogły żyć".


Kontrahentami Spółki są odbiorcy wody i dostawcy ścieków oraz MPGK Sp. z o.o. Włodawa. Przede wszystkim członkowie Spółki, których jest 1812, a którzy za własne pieniądze w znacznym stopniu sfinansowali urządzenia wod - kan. Także mieszkańcy msc. Okuninka i Orchówek, w imieniu, których członkiem Spółki jest Gmina Włodawa, Fabryka Papieru SCO-PAK i zakład garbarski w Orchówku oraz 198 nieczłonków Spółki,.

Podstawowe grupy odbiorców usług można zestawić, j.n.:

1.Właściciele ośrodków wypoczynkowych w Okunince.
2.Właściciele terenów zajętych pod usługi, handel, gastronomię, pola namiotowe, kościół w Okunince i Orchówku (J. Glinki)
3.Właściciele i współwłaściciele terenów rekreacji indywidualnej w Okunince i Orchówku
4.Gospodarstwa domowe w Okunince i Orchówku (Tarasiuki, J. Glinki)
5.Gminny Zakład Komunalny w zakresie hurtowej sprzedaży wody i przesyłu ścieków mieszkańców z msc. Orchówek
6.Wyprawa Skór Zdzisław Ozga, Wielopole Skrz. w zakresie hurtowego przesyłu ścieków przemysłowych garbarskich
7.Gmina Włodawa - Punkt informacji turystycznej, Ośrodek Wypoczynkowy, szalety publiczne w Okunince (J.Białe) i Orchówku (J. Glinki).
8."SCO-PAK Sp. z o.o. Chełm w zakresie hurtowego przesyłu ścieków przemysłowych z F-ki Papieru w Orchówku
9.Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie w zakresie hurtowego oczyszczania ścieków bytowych Spółki


Spółka zaopatruje w wodę i odbiera ścieki z msc. letniskowej Okuninka i Orchówek. Przesyła ścieki bytowe z msc. Orchówek do oczyszczalni miejskiej we Włodawie


powrót na początek strony / strona główna