PLIKI DO POBRANIA
Sekretariat:
Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków
Informacja o zmianie adresu zamieszkania
Deklaracja przystąpienia do Społki Wodno - Ściekowej
Pełnomocnictwo osoby prawnej na XLIII WZD
Pełnomocnictwo do reprezentowania współwłaścicieli/spadkobierców w sprawach przed Spółką
Pełnomocnictwo do wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa w Spółce
Zgoda na otrzymywanie faktur w postaci elektronicznej
Wycofanie zgody na otrzymywanie faktur w postaci elektronicznej
Zmiana adresu e-mail do wysyłania faktur w postaci elektronicznej
Dział techniczny:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych przy budowie przyłaczy wodociągowych i kanalizacyjnych
Wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wod-kan
Wniosek o wydanie wstępnych warunków podłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
Wniosek o wydanie zgody na montaż podlicznika do opomiarowania wody na cele podlewania zieleni
Zgłoszenie do odbioru technicznego przyłącza wod-kan.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przejście urządzń przez działkę
Wniosek o wykonanie ekspertyzy wodomierza głównego
Llecenie komisyjnego odczytu wodomierza
KOMUNIKAT ws. wód opadowych