POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka ptywatności (RODO)

 • Szanowni Państwo z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - zwane dalej "RODO".

 • 1.Administratorem danych
 • jest spółka Wodno - Ściekowa "Jezioro Białe - Glinki" w Orchówku reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Nadbużańskiej 81 22-200 Włodawa, Regon 001220590.

 • 2.Cele i podstawa przetwarzania danych
 • Państwa dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w zakresie:

  1. niezbędnym do realizacji umów (sprzedaży i dostawy),
  2. wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (wymagane prawem rejestry transakcji handlowych, faktur, rozliczeń podatkowych, itp.)
  3. realizacji zadań statutowych (umowy cywilnoprawne, członkowstwo w Spółce)
 • 3. Zasada minimalizacji, okres przechowywania danych.

 • Przetwarzając Państwa dane osobowe, kierujemy się zasadą minimalizacji, a więc zbieramy je tylko wtedy, gdy jest to niezbędne, w minimalnym- niezbędnym dla realizacji celu, zakresie i czasie przechowywania.
  Dane przetwarzane są dla celów określonych w pkt 2 lit. a), b), c) przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa.

 • 4. Odbiorcy danych osobowych

 • Podstawowe procesy przetwarzania danych wykonujemy we własnym zakresie. Państwa dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, w szczególnośći nie są one przedmiotem transakacji handlowych, wymiany, użyczenia itp. Jeżeli dla realizacji celu przetwarzania niezbędne jest przekazanie danych podmiotowi przetwarzającemu (np. kurierowi, poczcie polskiej w celu dostarczenia przesyłki), starannie dobieramy partnera gwarantującego wysokie standardy bezpieczeństwa, zabezpieczone umową.

 • 5. Integralność i poufność danych

 • Podjeliśmy szereg działań, by jak najlepiej zabezpieczyć Państwa dane przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, a w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.
  Dotyczy to zaróno zabezpieczenia za pomocą środków technicznych, jak i rozwiązań organizacyjnych.

 • 6. Podanie danych

 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy oraz przystąpienia na członka Spółki. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe.

 • 7. Uprawnienia

 • W dowolnym momencie mogą Państwo zażądać wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przesyłając wniosek na adres ido@spolkawodna.wlodawa.pl .Można również złożyć skargę do organu nadzorującego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • 8. Profilowanie danych

 • Administrator nie przetwarza danych osób w sposób automatyczny poprzez tzw. profilowanie.

powrót na początek strony / strona główna

PLIKI DO POBRANIA (w formacie PDF / DOC)

Polityka prywatności